ایرونی مد | مدل لباس و الگوی لباس

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آموزش رسم الگو بالاتنه گرلاوین زنانه

 

اگر چه تعدادی امروزه معتقدند متد گرلاوین متدی قدیمی است اما تجربه شخصی من نشان داده که با این روش برای کلیه اندام ها می توان لباس خوش فرمی دوخت . به نظر من اینکه فقط بتوانیم برای اندام های نرمال و لاغر لباس خوش فرم بدوزیم کار مهمی انجام نداده ایم بلکه اندام های غیر نرمال و چاق بهترین محک برای انتخاب بهترین روش الگو کشیدن است . به همین دلیل ما در اینجا الگوی خود را با متد گرلاوین اصلاح شده به شما آموزش می دهیم . این متد از کتاب خانم جوراب چی با بعضی اصلاحات ارائه می شود .

در کشیدن الگوی بالاتنه قالب بدن یا همان پاترون علاوه بر داشتن اندازه های صحیح و دقیق که در بحث اندازه گیری آموزش داده شده ، به لوازمی مثل کاغذ برش مات ، مداد ، متر ،گونیا ی خیاطی ،خط کش منحنی ، خط کش صاف کوتاه و بلند 50 سانت یا یک متر و چسب کاغذی و در آخر میز مناسب که بتوانید روی آن کار کنید، احتیاج داریم .

بیاد داشته باشید بعد از کشیدن الگو حتماً باید نکات مربوط به کنترل الگو را یک به یک انجام دهید تا بهترین الگوی ممکن را داشته باشید. توجه به اندام های خاص که در ادامه آمده نیز در الگو کشی بسیار مهم است .

 

مرحله اول الگوی بالاتنه

1ـ کاغذ الگو را جلوی خود باز کرده و از کنار سمت راست در طول کاغذ باندازه یک دوم باسن بزرگ بعلاوه 10 سانت علامت می گذاریم( خط A-A’ ) .

از نقطه ‘Aباندازه قد باسن بزرگ بر خط A- A’ عمود می کنیم نقطه B’ بدست می آید

3 ـ از نقطه A نیز عمود بر خط A-A’ باندازه قد باسن بزرگ جدا می کنیم نقطهB بدست می آید.

4 ـ روی خط های AB و A’B’ اندازه قد باسن کوچک را علامت می زنیم ( نقاط C و C’).

5 ـ نقاط CC’ را بهم وصل نموده خط باسن کوچک بدست می آید و از وصل نقاط BB’ خط کمر درست می شود . خط AA’ نیز خط باسن بزرگ است ( تصویر شماره 1 )

مرحله دوم الگوی بالاتنه

از نقطهB روی خط مرکزی جلو و نقطه B’ روی خط مرکزی پشت باندازه قد بالاتنه جلو (روش اول در اندازه گیری ) علامت می گذاریم نقاط D و D’ بدست می آید که آنها را بهم وصل می کنیم . ( خط گردن ) مثل تصویر شماره 2

2 ـ خط های BD و B’D’ را نصف می کنیم نقاط E و E’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط سینه )

خط ED و E’D’ را هر کدام را نصف کرده و نقاط F و F’ بدست می آید و این دو نقطه را نیز بهم وصل می کنیم ( خط کارور )

مرحله سوم الگوی بالاتنه پشت

از نقطه D’ به اندازه اختلاف قد جلو و پشت بالا می رویم .( نقطه G)( قدجلو – قد پشت = D’ G )

2 ـ از نقطه G به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت عمود بر خط D’ Gمی کشیم ( نقطه ’ G )

3 ـ از G’ باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه H ) از H به G هلال کوچکی رسم می کنیم می توانید از پیستوله (منحنی فرانسوی ) یا بعضی از خط کش های منحنی مشابه اگر در دست دارید استفاده کنید.

روی خط سینه از نقطه E’ باندازه یک چهارم دور سینه منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه J )

نکته : دور سینه ابتدا باید بعلاوه 4 بشود تا آزادی لازم در لباس ایجاد گردد سپس تقسیم بر 4 می کنیم

دور سینه + 4 = ÷ 4 = – 2 = E’ J

5 ـ از نقطه J باندازه 2 سانت عمود کرده و بالامی رویم ( نقطه J’ )

6 ـ روی خط کارور از نقطه F’ باندازه نصف کارور پشت بعلاوه نیم سانت( 0/5 ) علامت می گذاریم ( نقطه I )

از نقطه I روی خط کارور به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 3 سانت بالا می رویم نقطه I’ , و در صورتیکه نخواهیم به آن آستین وصل کنیم یک ششم دور گردن  بعلاوه 1 سانت را بالا می رویم ( همان اندازه G G’ می باشد)

8 ـ از نقطه I’ خطی عمود باندازه 1 تا یک و نیم سانت خارج می شویم ( نقطه H’ ) (برای آستین های حلقه ای این عمل انجام نمی شود)

نقطه J’ I را همانند شکل با پیستوله رسم می کنیم سپس I را به H’ وصل می کنیم .

10 ـ نقاط H و H’ را بهم وصل می کنیم سپس از نقطه H باندازه نصف سر شانه روی خط علامت می زنیم نقطه h و از H’ نیز باندازه نصف سر شانه علامت می کذاریم (نقطه h’ ) وسط h و h’ نقطه شماره 6 را علامت می گذاریم

11 ـ از نقطه A’ روی خط مرکزی پشت باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ منهای 2 سانت علامت می گذاریم ( نقطه K’ )

12ـ از J’ به K’ یک خط مستقیم می کشیم ( تصویر شماره 2 )

مرحله چهارم ساسون های پشت

1 ـ از تقاطع خط J’K’ با خط کمر (نقطه الف) 2 سانت داخل می شویم نقطه شماره 1 و از این نقطه به K’ و J’ وصل می کنیم ( تصویر شماره 2 الف )

2 ـ از نقطه B’ روی خط کمر – خط مرکزی پشت نیز 2 سانت داخل شده و به نقطه G و A’ وصل می می کنیم .( نقطه شماره 2 )

فاصله بین نقاط 1 و 2 روی خط کمر را سه قسمت کرده نقطه 3 را بدست می آوریم از این نقطه 3 سانت به سمت نقطه 1 رفته و نقطه 4 را علامت می گذاریم ( 3 تا 4 = 3 سانت ) نقطه وسط 3 و 4 نقطه صفر است که از آن خطی موازی B’A’ کشیده به خط باسن بزرگ می رسانیم ( نقطه 5)

4 ـ از نقطه 5 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

5 ـ در سرش شانه از h به نقطه 3 خطی مستقیم می کشیم وسط این خط نقطه 8 را علامت می کذاریم و از نقطه 8 به نقاط 3 و 4 وصل می کنیم

6 ـ روی خط (6-8) هفت تا نه سانت از نقطه 6 پایین آمده و نقطه 7 را علامت گذاری می کنیم ( نقطه 6 تا نقطه 7 = 7 تا 9 سانت ) از نقطه 7 به h و h’ وصل می کنیم . هدف از ایجاد این ساسون این است که انحنای کارورپشت برای اندام هایی که این انحنا را دارند شکل دهیم . ( تصاویر شماره 2 الف )

تصویر شماره 2 الف دیجیتال

استثناء شماره 1 در مورد الگوی پشت

اگر قد جلو و پشت یک اندازه بود به این طریق عمل می کنیم.روی خط گردن از نقطه D’ به اندازه یک ششم دور گردن بعلاوه 1 سانت را داخل می شویم ( نقطه G’ ) سپس از نقطه G’ به اندازه 2 سانت عمود کرده بالا می رویم و نقطه H بدست می آید سپس مانند قسمتهای شماره 9 و 10 در مرحله سوم عمل می کنیم و ادامه می دهیم ( تصویرشماره 2 ب )

تصویر شماره 2 ب دیجیتالبرابر یودن قد جلو با پشت

مرحله پنجم بالاتنه جلو

1 ـ از نقطه D در قسمت جلو بالاتنه روی خط گردن باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه نیم سانت ( 0/5) داخل می شویم : نقطه Q

2 ـ از نقطه Q عمودی رسم مس کنیم باندازه یک ششم دور گردن بعلاوه یک ونیم سانت ( 1/5) : نقطه M

3 ـ خط MQ را نصف کرده ( نقطه U ) و باندازه 25 سانت موازی خط گردن خطی می کشیم

4 ـ یک دهم نصف دور سینه را محاسبه می کنیم ( مثلا اگر دور سینه کسی 88 با شد : ( 88+ 4 = 92 ÷2 = 46 ÷ 10 = 4/6 ) این فاصله M’N’ اندازه پنس سر شانه است .

بیاد داشته باشیم پنس سر شانه برای این روی الگو ایجاد می شود تا فضای لازم برای برجستگی سینه داشته باشیم وگرنه روی سینه تنگ می شود .

(الگو های بدون پنس برای لباس های کشی و یا گشاد طراحی می شوند اما الگو ی ارائه شده در این بخش برای لباس قالب تن است تا بعداً بتوانید طرح های مختلف روی آن پیاده کنیم )

5 ـ متر را روی نقطه M گذاشته و باندازه سر شانه + اندازه پنس سر شانه که در شماره 4 بدست آوردیم اندازه زده تا خط U را قطع کند نقطه N . سپس روی خط MN اینطوری اندازه می زنیم : MM’ = نصف سرشانه ، M’N’ = پنس سرشانه ، N’N = نصف سرشانه

6 ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه نصف فاصله سینه علامت زده ( نقطه د ) و خط RS را موازی خط مرکزی جلو رسم می کنیم

7 ـ از نقطه D باندازه قد سینه ( روش اول در اندازه گیری قد سینه ) روی خط RS علامت می زنیم : نقطه P این نقطه نوک سینه می باشد و تمامی پنس ها و برش ها از روی این نقطه ( نوک سینه) عبور می کنند

8 ـ از نقطه P خطی به M’ و N’ میکشیم تا ساسون ( پنس ) سرشانه شکل بگیرد

9 ـ نصف کارور جلو را بدست می آوریم سپس از نقطه F روی خط کارور تا نقطه O را طوری می کشیم که فاصله ب ج حساب نشود ( یعنی متر را روی F گذاشته تا ب اندازه می زنیم همان عدد را روی ج آورده ادامه می دهیم تا O بدست بیاید )

10ـ از نقطه E روی خط سینه باندازه یک چهارم دور سینه بعلاوه 2 ( یاد آوری می کنم قبلا دور سینه بعلاوه 4 شده بود و بعد عدد بدست آمده تقسیم بر 4 می شود ) : نقطه L (دور سینه + 4 = ÷ 4 = + 2 سانت )

11 ـ از نقطه L عمودی باندازه 2 سانت بسمت بالا رسم می کنیم : نقطه L’

12ـ نقاط O و L’ را با پیستوله هلال می کنیم و از O به N وصل می کنیم

13ـ از نقطه A روی خط باسن بزرگ باندازه یک چهارم دور باسن بزرگ بعلاوه 2 ( نقطه K) اندازه می زنیم .

14ـ از L’ به K خطی مستقیم می کشیم

تصویر شماره 3 دیجیتال

مرحله ششم : رسم پنس های بالاتنه جلو

1 ـ از نقطه 10 تقاطع خط کمر با خط L’ K باندازه 2 سانت داخل می شویم : نقطه 11 به نقاط L’ و K وصل می کنیم

2 ـ یک سوم خط 11 ـ B روی خط کمر از سمت خط مرکزی جلو را پیدا کرده نقطه T می نامیم

3 ـ از نفطهT باندازه 3 سانتی متر به سمت چپ رفته نقطه V می نامیم ؛ سپس از V به P و به S خطوطی می کشیم.

4 ـ از T هم خطوطی به P و به S می کشیم و پنس زیر سینه شکل می گیرد ( این پنس برای نشان دادن گودی زیر سینه می باشد)

5 ـ فاصله نقطه 11 تا V را نصف کرده ( نقطه 12) یک سانت به راست و یک سانت به چپ میرویم .( نقاط 13 و 14)

6 ـ از نقطه 12 خطی عمود باندازه 7 سانت بسمت بالا می کشیم ( نقطه 15) ؛ خط عمود دیگری به سمت پایین تا باسن کوچک می کشیم ( نقطه 16)

7 ـ از نقاط 15 و 16 به نقاط 13 و 14 روی کمر وصل میکنیم ( پنس یا ساسون کوچک ) ( تصویر شماره 3 الف )

تصویر شماره 3 الف دیجیتال

در انتهای رسم قبل از کنترل تصویر 3 ب در زیر را خواهید داشت

تصویر شماره 3 ب دیجیتال

تصویر 5

الگوی کامل با رعایت خطوط راستا

مرحله هفتم کنترل الگو جلو و پشت

1 ـ کنترل کمر : فاصله مابین ساسون ها را در جلو و پشت اندازه زده با اندازه ای که از کمر فرد گرفته ایم مقایسه می کنیم ( نصف کمر ) پس اگر اندازه اصلی با اندازه الگو فرق داشت تفاضل این دو اندازه را با ید تقسیم بر 9 نمود و از نقاط T ، V ، 13 ، 14 ،11 ، 1 ، 4 ، 3 ، 2 ( کلیه اطراف ساسون ها ) کم و یا به آنها اضافه نمود .

اگر اندازه نصف کمرفرد از اندازه الگو بیشتر بود یعنی کمر فرد از الگو بزرگ تر است پس ساسون ها را تنگ تر کرده و به خط پهلو در کمر اضافه می کنیم . اگر این اختلاف تا 2 سانت بود می توانیم فقط ساسون کوچک در جلو بالاتنه را حذف کنیم

و اگر اندازه کمر شخص از اندازه الگو کمتر بود یعنی کمر فرد از الگو باریک تر است ، ساسون ها را گشاد تر کرده و کمر را گود تر می کنیم

2 ـ کنترل باسن کوچک : بعضی افراد شکم برآمده یا تو رفته دارند در این قسمت ما آن را تنظیم می کنیم . فاصله مابین ساسون ها را اندازه زده و با نصف اندازه ای که از باسن کوچک فرد داریم مقایسه می کنیم . همانند کنترل کمر اگر اندازه باسن فرد از الگو بیشتر بود ساسون ها را نازک تر کرده و از پهلو ها کمی خارج می شویم . و اگر اندازه باسن شخص از الگو کمتر بود ساسون ها را گشاد تر می کنیم .

3 ـ کنترل حلقه آستین : حلقه جلو و پشت را در حالیکه متر را بشکل ایستاده قرار داده ایم اندازه می گیریم و با هم جمع میکنیم . اگر اندازه ای که از الگو بدست می آوریم از اندازه ی حلقه آستین فرد کمتر یا بیشتر بود اینگونه عمل می کنیم : اختلاف به دست آمده تقسیم بر 2 می شود عدد بدست آمده مقدار ساسون برای جلو  و پشت است از 1 تا حد اکثر 3 سانت این ساسون در حلقه جلو مابین نقطه A  در تصویر زیر  ایجاد میکنیم و به شکل هلال به نوک سینه می رسانیم ( نقطه A تا B   در جلو   و ‘A  تا ‘B  در پشت در تصویر زیر ) .

اگر حلقه الگو کوچک تر از حلقه فرد باشد این ساسون باز شده تکه ای کاغذ زیر آن می چسبانیم ( توجه داشته باشید ساسون سر شانه قبلا برش خورده باشد ) خطوط نقطه چین سبز آرایش دوباره خطوط قبلی است . در این حالت ساسون سرشانه کوچکتر می شود .

 

 

تصویر گشاد کردن حلقه آستین

 

در صورتیکه حلقه الگو بزرگ تر از حلقه فرد باشد این ساسون را بسته و می چسبانیم  در این حالت ساسون سرشانه بزرگتر می شود و خطوط نقطه چین سبز ارایش دوباره خطوط بهم ریخته است

تصویر تنگ کردن حلقه آستین

4 ـ کنترل کنفرماسیون یا پیکره :

اول : کنفرماسیون گرفته شده از فرد را تقسیم بر 2 میکنیم .

دوم : روی الگو ، گردن پشت را با متر ایستاده اندازه گیری می کنیم .

سوم : پنس سرشانه جلو را می بندیم .( توجه داشته باشید بااین کار الگو چروک می خورد که هیچ مسئله ای نیست )

چهارم : متر را باندازه پشت گردن اندازه گرفته شده از نقطه M بالاتر برده ( نقطه ف ) و دنباله آن را به نقطه O در کارور جلو رسانده و بعد آن را باز ادامه داده و به سر خط کمر کنترل شده می رسانیم ( نقطه ص) (همانند شکل طریقه اندازه زدن کنفرماسیون )

کنفرماسیون

اگر اندازه بدست آمده با نصف کنفرماسیون فرد تفاوت داشت اینگونه عمل میکنیم : خطی از زیر حلقه به نوک سینه وصل می کنیم . اگر اندازه بدست آمده از نصف کنفرماسیون فرد بیشتر بود ساسونی از 1 سانت تا حد اکثر 3 سانت ایجاد کرده و آنها را روی هم می آوریم و اگر این اندازه کمتر از نصف کنفرماسیون شخص بود این ساسون را حد اکثر تا 3 سانت باز کرده و زیر آن کاغذ می چسبانیم . و بعد ساسون بسته شده سر شانه را باز می کنیم .

5 ـ جفت کردن از کمر تا زیر حلقه آستین :

قد جلو و پشت فرد را با هم جمع کرده هر چه شد بر 4 تقسیم می کنیم این اندازه را روی کمر در پهلو گذاشته و هر قدر بالاتر از حلقه رفت یا پایین تر از آن آمد در خط پهلو جلو و پشت علامت می کذاریم . و حلقه را دو باره رسم می کنیم

 

6 ـ جفت کردن از زیر حلقه آستین تا سر شانه :

اول : ساسون های سر شانه پشت و جلو را می بندیم و می چسبانیم تا باز نشود

دوم : سر شانه های پشت و جلو را به یکدیگر می چسبانیم طوریکه حلقه های گردن ( نقاط M و H ) کنار هم قرار گیرد و حلقه های آستین ( نقاط N و H’ ) نیز کنار هم باشند

سوم : پهلو پشت (خط J’ 1) و پهلوجلو ( خطL’ 11) را از کمر جفت هم می گذاریم سپس تا زیر حلقه و دور تا دور گردی حلقه را با هم جفت میکنیم وسط دو سر شانه را روی حلقه آستین بدست می آوریم از نقطه بدست آمده خطی مستقیم به سمت سرشانه گردن ( نقاط M و H در الگو) می کشیم. سر شانه جدید بدست می آید (معمولا این سرشانه حدود 1 سانت از عقب به جلو هدایت می شود )با این کار حلقه آستین جلو و پشت نیز یک اندازه می شوند .وصل سرشانه ها

جفت کردن از زیر حلقه آستین تا سر شانه

در اینجا پاترون قالب تن کامل می شود ولی برای آنکه بتوانیم آن را به لباس تبدیل کنیم کار زیر را انجام می دهیم

7 ـ اِمان شوردومُد:

از زیر حلقه آستین پشت و جلو هر کدام 2 سانتی متر پایین آمده و یک سانت و نیم (1/5 سانت) بیرون می رویم و نقطه بدست آمده را به سر خط کمر کنترل شده می رسانیم و حلقه را اصلاح می کنیم . با اینکار حلقه کمی گشاد تر شده و لباس به زیر بغل نمی چسبد .

امان شور دومد

امان شور دو مد

نکته آخر آنکه با استفاده از خط کش های منحنی کمر به سمت باسن بزرگ را حدود 3 میلیمتر به سمت بیرون انحنا می دهیم و از زیر بغل تا کمر را همان 3 میلیمتر به سمت داخل انحنا می دهیم

در نهایت الگوی کامل شده شبیه به عکس پایین خواهد بود :

الگوی کنترل شده

الگو های ویژه برای اندام های خاص ( استثناءات)

یک خیاط همان طور که مشغول اندازه گیری است باید به نوع اندام و ایراد های اندامی فرد مورد نظرش توجه داشته باشد و آنها را در کنار اندازه هایش یاد داشت کند تا هنگام الگو کشی بتواند الگوی دقیق تری رسم کند . در اندام شناسی خیاطی اشاره شد که بعضی اندام ها دارای شکل های خاصی هستند مثل شکل گلابی یا سیب ؛ ساعت شنی ، الماسی شکل و … در این قسمت برخی از ایراد های اندامی را که می توان از ابتدا در الگو بر طرف نمود بیان می کنیم . استثناءشماره 1 را در هنگام رسم الگوی پشت بیان کردیم و بقیه را در این قسمت توضیح می دهیم .

استثناء شماره 2 : اختلاف زیاد قد بالاتنه جلو و پشت

وقتی اختلاف قد بالاتنه جلو و پشت بیش از 7 سانت باشد ابتدا الگو را با همان اختلاف 7 سانت می کشیم و کنترل می کنیم در انتهای کار اعمال زیر را که به آنها ووتاژ گفته می شود انجام می دهیم به عبارتی ووتاژ عملی است که برای بالاتنه های پشت بلند صورت می گیرد .

بالاتنه پشتی که خیلی بلند تر از جلو است نشان دهنده قوز و برجستگی در پشت است پس ابتدا بین خط گردن و کارور خطی موازی کارور رسم نموده و آن را تا نزدیک حلقه آستین برش می دهیم طوری که در قسمت حلقه آستین الگو از هم جدا نشود سپس باندازه اختلافی که بیش از 7 سانت باقی مانده فضا را باز می کنیم ( نارنجی رنگ ) و در قسمت حلقه آستین هم حدود 1 سانت حلقه پشت را روی هم می آوریم تا حلقه آستین در هنگام دوخت دچار لقی و پُق زدن نشود . مانندتصویر شماره 4 الف

تصویر شماره 4 الف دیجیتال ووتاژ

استثنا شماره 3 : سینه بزرگ تر از باسن بزرگ

این نوع اندام ها که به اندامهای V شکل و یا ورزشکارانه معروف هستند دور سینه بزرگ تر از باسن بزرگ است و کارور و سرشانه نیز از حالت عادی بزرگ تر هستند

برای رفع ایراد در الگوی این نوع اندام ها الگو را بر اساس اندازه دور سینه می کشیم و و بعد در قسمت ساسون زیر سینه روی خط باسن بزرگ در جلو و ساسون پشت روی خط باسن بزرگ در پشت باندازه نصف اختلاف دور سینه و باسن بزرگ تقسیم بر 4 از طرفین نقاط S درجلو و نقطه 5 درپشت می گیریم .

باسن کوچکتر از سینه

استثناء شماره 4 : سینه برجسته

خیاط هنگام اندازه گیر ی متوجه میشود اگر چه ممکن است اختلاف سینه و باسن بزرگ متعادل ( حدود 5 سانت باسن بزرگ از سینه بزرگ تر ) باشد اما در جلو برجستگی سینه خیلی بیشتر نمود دارد به این حالت اصطلاحاً سینه بر جسته می گویند

برای رفع این ایراد اندامی برشی عمودی در قسمت ساسون سر شانه و زیر سینه ایجاد می کنیم همچنین از نوک سینه به سمت پهلو و به سمت جلو برش های افقی می زنیم بطوری که الگو از هم جدا نشود جز در قسمت پهلو . سپس در قسمت نوک سینه باندازه ای که فکر می کنیم لازم است از 1 تا 3سانت فضا ایجاد می کنیم .

همانطور که در شکل دیده می شود فضای رنگی فضای اضافه شده است و خطوط نقطه چین آبی رنگ خطوط اصلاح شده است زیرا وقتی شما الگو را از هم باز می کنید خط جلو سینه و باسن و پهلو دچار شکست می شوند که باید اصلاح شوند . همچنین خطوط نقطه چین سیاه ساسون های قبلی شما را نشان می دهند و همانطور که درشکل پیدا است الگو در قسمت گمر گشاد شده که هنگام دوخت باید این گشادی گرفته شود تا کمر گشاد نشود .

تغییرات سینه بزرگ

استثناء شماره 5 : باسن برجسته تر از پشت

این ویژگی مربوط به کسانی است که بزرگی باسن انها در پشت جمع شده و شکم بزرگی ندارند . در این حالت تغییرات الگو درقست پشت فقط اعمال می شود به این ترتیب که اول برشی را از سمت پایین ساسون پشت به سمت کمر ایجاد میکنیم سپس برش را به سمت پهلو و وسط پشت ادامه می دهیم به نحوی که الگو در قسمت پهلو و پشت از هم باز نشود سپس در قسمت باسن باندازه ای که باسن برجسته است فضا و گشادی ایجاد میکنیم . قسمت رنگی در تصویر قسمت گشاد شده است و نقطه چین های آبی رنگ اصلاح خطوط پهلو و پایین است .

در صورتی که نخواهیم وسط پشت درز بخورد گودی ایجاد شده در وسط پشت را به ساسونها منتقل می کنیم به این ترتیب که وسط پشت را در راستای دو لای پارچه قرار داده و مقدار گشادی که در گودی کمر هست را اندازه گرفته و به دو طرف ساسون اضافه می کنیم به این ترتیب ساسون ها پهن تر می شوند . اریب قسمت پایین وسط پشت را هم صاف کرده و از پهلو اضافه می گذاریم .

باسن برجسته تر از پشت

عک

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش